Axudas de salvamento e reestruturación a empresas en crise (IGAPE)

Axudas e subvencións comercio Santiago

Ficha da subvención

Denominación

Axudas de salvamento e reestruturación a empresas en crise (IGAPE)

Convocatoria: Pechada
información, ligazóns e consultas

IGAPE Axudas de salvamento e reestruturación a empresas en crise

Persoas beneficiarias

Empresas galegas que, atopándose en situación de dificultade e sendo incapaces de reestruturarse cos seus propios recursos ou con fondos obtidos dos seus accionistas ou acredores, pretendan acometer un plan de reestruturación que asegure a súa viabilidade futura.

Prazos

Estas bases entrarán en vigor o día seguinte da súa publicación no DOG e terán vixencia indefinida ata que non se publique a súa derrogación expresa.