Bases reguladoras das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións

Axudas e subvencións comercio Santiago

Ficha da subvención

Denominación

Bases reguladoras das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións

Convocatoria: Pechada

Data de publicación: 27/06/2022

información, ligazóns e consultas

Publicación DOG / BOE

Extracto da convocatoria

Solicitude a través da Sede Electrónica

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se dá publicidade das axudas concedidas

No DOGA do 27 de xuño de 2022 publícase a ORDE do 7 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización comercial, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CO300B).

Persoas beneficiarias

a) As asociacións de comerciantes sen fins de lucro que estean legalmente constituídas e cuxo ámbito de actuación se desenvolva na Comunidade Autónoma de Galicia e supere o municipal.

b) As federacións de asociacións de comerciantes que estean legalmente constituídas e cuxo ámbito de actuación se desenvolva na Comunidade Autónoma de Galicia.

Lugar e prazo de presentación

Lugar: As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Prazo: O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non houbera día equivalente ao da publicación, entenderase que o prazo expira o último día do mes.