XVII Edición dos Premios Nacionais de Artesanía

Axudas e subvencións comercio Santiago

Ficha da subvención

Denominación

XVII Edición dos Premios Nacionais de Artesanía

Convocatoria: Aberta

Data de publicación: 04/06/2024

Prazo entrega solicitudes: Inicio 05/06/2024 Fin 05/07/2024

información, ligazóns e consultas

www.premiosnacionalesdeartesania.com

www.eoi.es/es/conocenos/fundesarte

Bases da convocatoria

Extracto da convocatoria

Solicitude a través da Sede Electrónica

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

Extracto da Resolución do 1 de xuño de 2024 da Fundación EOI F.S.P., pola que se convoca a Décimo séptima Edición dos Premios Nacionais de Artesanía.

BDNS(Identif.):765251

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/ 2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/765251)

O obxecto que se pretende con esta convocatoria é prestixiar a artesanía, presentándoa nunha contorna de calidade e excelencia; recoñecer os méritos daqueles profesionais e empresas artesás que destaquen pola súa creatividade, responsabilidade social e ambiental, adaptación ao mercado e capacidade de innovación, conservando ao mesmo tempo as características específicas que as definen como tales; e recoñecer o labor das institucións, organismos e empresas cuxas actuacións contribuísen a alcanzar os obxectivos que se perseguen coa constitución dos devanditos premios.

Os premiados en cada modalidade recibirán, ademais da dotación económica asignada ao seu premio, un trofeo representativo. Os finalistas de cada premio recibirán un diploma acreditativo da súa condición. A dotación económica das distintas modalidades será a seguinte:

Premio Nacional de Artesanía: 7.000 euros.
Premio Produto: 3.000 euros
Premio ao Emprendemento: 3.000 euros.
Premio Promociona para Entidades Privadas: 3.000 euros.
O Premio Promociona para Entidades Públicas non terá dotación económica.

Serán de aplicación a estas cantidades as retencións fiscais establecidas por lei.

Persoas beneficiarias

A cada unha das modalidades dos Premios Nacionais de Artesanía poderán ser propostas as seguintes persoas físicas e xurídicas:

Premio Nacional de Artesanía e Premio Produto: poderán ser propostas nesta categoría as persoas físicas ou xurídicas que actúen en España, cuxa actividade estea dedicada á produción artesá de obxectos, xa sexan estes de carácter utilitario, decorativo ou artístico, de acordo coa definición de artesanía contemplada na correspondente lei da comunidade autónoma onde se desenvolva.

Premio ao Emprendemento: poderán ser propostas nesta categoría as persoas físicas ou xurídicas que actúen en España, cuxa actividade económica no sector da artesanía teña un percorrido formal inferior a cinco anos desde a data da convocatoria, e estea dedicada á produción artesá de obxectos, xa sexan estes de carácter utilitario, decorativo ou artístico, de acordo co a definición de artesanía contemplada na correspondente lei da comunidade autónoma onde se desenvolva.

Premio Promociona Sector Privado: poderán ser propostas nesta categoría as persoas físicas ou xurídicas privadas, que actúen en España, que contribuísen de modo significativo á promoción da artesanía.

Premio Promociona Sector Público: poderán ser propostas nesta categoría as entidades ou organismos públicos, que actúen en España, que contribuísen de modo significativo á promoción da artesanía.

Lugar e prazo de presentación

O prazo para a presentación de solicitudes será de 30 días naturais a contar desde o día seguinte ao da publicación deste extracto no BOE.

Lugar: A presentación da candidatura farase exclusivamente mediante o formulario que se proporcionará para o efecto na web www.premiosnacionalesdeartesania.com, de acordo co modelo de instancia que se publique en cada convocatoria, e conforme ao disposto nesta.