VI Concurso de Ideas Tecnolóxicas para o comercio retallista

Axudas e subvencións comercio Santiago

Ficha da subvención

Denominación

VI Concurso de Ideas Tecnolóxicas para o comercio retallista

Convocatoria: Aberta

Data de publicación: 14/07/2023

Prazo entrega solicitudes: Inicio 15/07/2023 Fin 14/08/2023

información, ligazóns e consultas

As bases reguladoras están recollidas na Orden ICT/267/2019 de 28 de febreiro e foron publicadas no BOE nº 58 o 8 de marzo de 2019. A dita orde foi modificada pola Orde ICT/841/2020, do 28 de agosto, pola que se modifica a Orde ICT/267/2019, do 28 de febreiro, pola que se establecen as bases reguladoras dos premios no Concurso de Ideas Tecnolóxicas para o Comercio Retallista.

Extracto da convocatoria

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto da Resolución da Secretaría de Estado de Comercio pola que se convoca o VI Concurso de Ideas Tecnolóxicas para o Comercio Retallista

BDNS(Identif.):708168

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a de a Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/ 708168)

PERSOAS BENEFICIARIAS

Poderán ter a condición de beneficiarios as persoas físicas ou xurídicas que, cumprindo as condicións da convocatoria, desenvolvan software, hardware ou sensoring aplicable ao seu negocio na actividade comercial retallista. O concurso ten diferentes categorías: a) Ideas orientadas á tecnificación dos negocios comerciais con venda presencial, b) Ideas orientadas á tecnificación dos negocios con venda en liña e offline, c) Ideas orientadas a dotar de solucións tecnolóxicas as áreas comerciais urbanas, establecementos comerciais colectivos e/o mercados municipais e d) Ideas orientadas a dotar de solucións tecnolóxicas as áreas comerciais rurais.

LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes para contar desde o día seguinte á publicación deste extracto de convocatoria no “Boletín Oficial do Estado”.

Lugar de presentación

Os interesados poderán presentar a súa solicitude de participación en formato dixital seguindo os modelos anexados na convocatoria e enviándoos por vía telemática á seguinte dirección: areaeconomica@femp.es. A FEMP estará ao dispor dos candidatos para posibles aclaracións ou información adicional que poidan requirir na anterior dirección de correo electrónico ou no número de teléfono 91 364 3700.

Entradas relacionadas